Podmienky zmluvy

Úvod
Užívaním tejto CapriPay www.capripay.com webovej Stránky ("Stránka"), závazne súhlasíte s týmito CapriPay zmluvnými podmienkami ("Podmienky").

Webová stránka je vlastnená a riadená CAPRICOIN LIVE LTD. Spoločnosť je registrovaná v EVANS BUSINESS CENTRUM, Dane Street, Rochdale, OL12 6XB, podľa obchodného registra číslo 09710318 ("CapriPay").

Tieto Zmluvné podmienky stanovujú podmienky medzi vami (Zákazník) a CapriPay.

Pri registrácii na Služby, si musíte si prečítať, súhlasiť a akceptovať všetky Zmluvné podmienky uvedené v týchto Podmienkach. Tieto Zmluvné podmienky sú poskytované a uzatvárané v slovenskom jazyku. Zaväzujete sa, že akékoľvek Vaše používanie Služby bude predstavovať Váš súhlas s týmito Podmienkami a odporúčame Vám, aby ste si uložili, alebo vytlačili kópiu Podmienok (vrátane všetkých zásad) pre Vaše záznamy. "Službami" sa rozumejú všetky produkty, služby, obsah, funkcie, technológie, alebo funkcie, ktoré ponúka CapriPay a všetky súvisiace stránky, aplikácie a služby.

Náležitosti zmluvy
CapriPay bude požadovať, aby ste mali CapriPay účet na používanie Služieb (vrátane, bez obmedzenia, na odosielanie alebo prijímanie platieb, alebo k používaniu CapriPay ako prostriedku na prihlásenie do služby tretích strán).

Ste výhradne zodpovedný za porozumenie a dodržiavanie všetkých zákonov, pravidiel a nariadení z Vášho konkrétneho súdnictva, ktoré sa na Vás môžu vzťahovať v súvislosti s Vaším používaním Služby. Vrátane, ale nie tým obmedzene, vo vzťahu k vývozu, alebo dovozu činnosti, daniam, alebo transakciám v cudzej mene.

Ak nám poskytuje obsah, alebo umiestnenie obsahu (v každom prípade na zverejnenie, buď on alebo off-line) prostredníctvom Služby, môžete udeliť CapriPay nevýhradné, celosvetové, časovo neobmedzené, neodvolateľné, bezplatné, sublicencovateľné (prostredníctvom viacerých úrovní) právo na uplatnenie akýkoľvek a všetkých autorských práv, propagácie, ochranných známok, databázových práv a práv duševného vlastníctva, ktoré máte v obsahu, v akomkoľvek médiu známom v súčasnosti, alebo v budúcnosti.Ďalej, v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom podľa platného práva, zriekate sa Vášho morálneho práva a sľubujete, že nebudete uplatňovať tieto práva voči CapriPay, jeho sublicenciám, alebo právnym nástupcom.
Prehlasujete a zaručujete sa, že nebudete porušovať žiadne z týchto práv duševného vlastníctva: Váším poskytovaním obsahu pre nás, Vaším zverejnením obsahu pomocou Služby a použitím tohto obsahu v CapriPay(vrátane diel, z toho odvodených) v súvislosti so Službami.

Nesmiete previesť, alebo postúpiť žiadne práva, alebo záväzky, ktoré máte podľa týchto Podmienok, bez predchádzajúceho písomného súhlasu CapriPay. Nesmiete previesť Váš účet tretej strane. CapriPay si vyhradzuje právo na prevod, alebo postúpenie týchto Podmienok, či akéhokoľvek práva, alebo povinnosti podľa podľa týchto Podmienok, kedykoľvek bez Vášho súhlasu.

Vyhradzujeme si právo na zmenu Podmienok, a to kedykoľvek, bez toho, aby sme Vás na to upozornili. Takéto pozmenené Podmienky sa budú automaticky vzťahovať na používanie našich Stránok, od dňa zverejnenia na našich Stránkach.

Spôsobilosť
Ak chcete mať nárok na naše Služby, musíte (i) mať bydlisko v jednej z krajín uvedených na CapriPay Stránke; (ii) mať plnú spôsobilosť na právne úkony uzatvárať zmluvy; a (iii) ak ste jednotlivec, mať najmenej 18 rokov. Ďalej prehlasujete a zaručujete sa nám, otvorením účtu u nás, že nekonáte v mene, alebo v prospech, nikoho iného.

Ponúkame nasledovné typy účtov: osobné a podnikateľské účty. Ak nie je dohodnuté inak, nemôžete držať viac ako jeden osobný a jeden podnikateľský účet.

Osobný účet
Osobný účet môže byť otvorený kýmkoľvek – osobou, alebo podnikateľom. Ak chcete otvoriť osobné konto, musíte sa zaregistrovať na CapriPay Stránke a poskytnúť potrebné informácie.

Musíte poskytnúť KYC (poznaj svojho zákazníka), doklady (kópiu občianskeho preukazu a potvrdenie o adrese), aby sa dali pozdvihnúť transakcie a sprístupnili všetky funkcie, ktoré sú k dispozícii na CapriPay.

Podnikatelia musia poskytovať KYC dokumenty, ktoré obsahujú kópiu výpisu z obchodného registra a potvrdenie o adrese.

Akceptantský účet
Akceptantský účet môže byť otvorený iba podnikateľmi. Ak chcete otvoriť Akceptantský účet, musíte sa zaregistrovať na CapriPay Stránke a poskytnúť potrebné informácie.

Musíte poskytnúť KYC doklady (kópiu občianskeho preukazu a potvrdenie o adrese), aby sa prístupnili všetky funkcie, ktoré sú k dispozícii na CapriPay.

S registráciou akceptantského účtu, budete môcť posielať a prijímať CapriCoiny, uskutočniť výber z bankového účtu, ktorý máte registrovaný v CapriPay, a tiež budete môcť dávať cashbacky ostatným užívateľom prostredníctvom nášho cashback systému. Majiteľ akceptantského účtu môže prechovávať CapriCoiny, prostredníctvom cashback systému. Môže si ich uchovať, vymeniť na platforme, alebo predať priamo zákazníkovi. Akceptanti si môžu vybrať peniaze z účtu v mene Fiat.

Posielanie CapriCoinov
Za podmienok tejto zmluvy, súhlasíte s tým, že vykonáme pokyn, ktorý ste vydali prostredníctvom Vášho účtu a takmer okamžite pripíšeme sumu na osobu, ktorej odosielate Vašu platbu. Priame transakcie medzi užívateľmi, alebo užívateľom a akceptantom sú okamžité. Ale bonusy, ktoré sú rozdané v CapriCoinoch sú 2 týždne v úschove.

Existujú zasielacie limity pre užívateľov, ktorí neposkytli dokumenty KYC - 100 CapriCoinov za transakciu. Potom, čo sú KYC dokumenty poskytnuté a schválené, nie sú už v CapriPay žiadne odosielacie obmedzenia.

Všetky transakcie sú konečné a nie je možné  ich vrátiť, alebo zrušiť. Ale je možné požiadať o navrátenie od podnikateľov, ktoré majú akceptantské účty.

Príjem CapriCoinov
CapriPay môže povoliť komukoľvek s CapriPay kontom inicioval platbu na Váš účet. Držitelia osobného a  akceptantského účtu môžu prijímať CapriCoiny od akéhokoľvek majiteľa CapriPay účtu, či už osobného, alebo akceptantského.

CapriPay nedrží všetky informácie, ktoré je treba zaradiť až je hodnotenie transakcie kompletné a aby CapriPay považovalo platby, že sú v poriadku.
V prípade, že dozorný tím zistí problém s platbou, dôjde k zrušeniu platby a prostriedky budú vrátená odosielateľovi z účtu príjemcu. Všetky transakcie, ktoré boli úplne preskúmané, sú až do zrušenia stále predmetom.

Držitelia akceptantského účtu sa dohodli, že nebudú spôsobovať škody ani znevažovať CapriPay ako spôsob platby.
Držitelia akceptantského účtu súhlasia s tým, že za použitie CapriPay uskutočníte iba príplatok v súlade s akýmkoľvek zákonom, ktorý sa na Vás vzťahuje. CapriPay nemá žiadnu zodpovednosť voči akémukoľvek kupujúcemu, ak držitelia akceptantského účtu neinformovali kupujúceho ohľadom akéhokoľvek príplatku. Beriete na vedomie, že ak majú držitelia akceptantského účtu povolenie na príplatok a Vaším ďalším zlyhaním je, že nezverejníte akúkoľvek formu príplatku kupujúcemu, môže to predstavovať trestný čin pre majiteľa akceptantského účtu.

Hlavnou menou CapriPay je CapriCoin (CPC). Všetky transakcie sú v CapriCoinoch. Sady mien budú zobrazené na internetových stránkach pre informačné účely. Pri prijatí platieb odoslaných v tejto krypto mene, bude zvyšok zobrazený v CapriCoinoch.

Je vašou povinnosťou určiť čo, ak sa vôbec niečo, z daní sa vzťahuje na platby ktoré uskutočňujete, alebo prijímate, a je Vašou zodpovednosťou zozbierať, ohlásiť a uhradiť správnu daň na príslušný daňový úrad. CapriPay nie je zodpovedná za určenie, či sa dane vzťahujú na Vaše transakcie, alebo za zber, ohlásenie, či uhradenie akejkoľvek dane vyplývajúce z každej transakcie.

Výmena Capricoinov na Platforme

Výber peňazí
Držitelia akceptantského účtu budú môcť vyberať prostriedky vo Fiat menách, avšak cashbacky môžu dávať iba v CapriCoinoch.

Držitelia akceptantského účtu môžu vyberať prostriedky ich prevodom na svoj bankový účet. Niektoré právomoci umožňujú vyberať prostriedky aj cez Váš bankový účet, a zároveň i Vašou kartou. Bankový účet, na ktorý by ste požiadali o vyplatenie elektronických peňazí, musí byť vyčíslený v domácej mene Vášho účtu. Zvyšky musia byť splatené vo fiat menách.

Súhlasíte s tým, že v súlade s našimi požiadavkami o overenie Vašej identity, predtým než Vám zaplatíme elektronické peniaze, nám umožníte znížiť riziko podvodu, alebo inak byť v súlade s našimi nariadeniami proti praniu špinavých peňazí či inými právnymi povinnosťami.

Uzavretie účtu
Termín tejto dohody je platný, od kedy ste sa úspešne zaregistroval na CapriPay účet, do vtedy, kým je táto dohoda ukončená z akéhokoľvek dôvodu.
Uzavrieť účet a vypovedať túto zmluvu môžete kedykoľvek po prihlásení sa do Vášho účtu, kliknutím na odkaz "Zatvoriť účet". Potom postupujte podľa pokynov. Musíte vybrať svoj zostatok predtým, ako uzavriete účet a vypovedáte túto zmluvu.

Nemôžete ukončiť svoj účet, pretože sa chcete vyhnúť vyšetrovaniu. Ak sa pokúsite zatvoriť svoj účet, zatiaľ čo my vedieme vyšetrovanie, môžeme držať Vaše finančné prostriedky po dobu až 180 dní na ochranu CapriPay, alebo tretej strany proti riziku zvratov, zúčtovaniu nárokov, poplatkov, pokút, penále a iných záväzkov akejkoľvek povahy. Budete aj naďalej zodpovedný za všetky povinnosti súvisiace s Vaším účtom aj po jeho uzavretí.

V závislosti na zostávajúcej časti tohto oddielu, elektronickým peniazom uloženým na Vašom účte nie je stanovené žiadne časové obmedzenie ohľadom ich právoplatnosti. Ak neprístupite k Vášmu účtu po dobu troch rokov, môže byť uzavretý.

Po uzavretí, môžeme použiť informácie, ktoré ste nám poskytli, aby sme sa Vám pokúsili poslať nejaké finančné prostriedky na vyplatenie elektronických peňazí na Vašom účte.

Poplatky a prevod meny
CapriPay transakcie sú bezplatné, nie je tu transakčný poplatok pri odosielaní, alebo prijímaní CapriCoinov.

Držiteľov akceptantského účtu sa prevod meny týka, pri vyberaní peňazí z účtu. Výmenný kurz je pravidelne upravovaný a môže byť použitý okamžite a bez oznámenia.

Tam kde sú prevody meny ponúkané cez CapriPay, zobrazí sa pri výbere výmenný kurz, ktorý bude aplikovaný ešte predtým, než potvrdíte oprávnenie na výber. Pri vybavovaní Vášho oprávnenia na výber, vyjadrujete svoj súhlas na prevod meny, na základe výmenného kurzu.